8.3.10

Millorem la llengua

Solucions dels exercicis sobre pronoms

1.
nosaltres (1a)
ells (3a), jo (1a)
mi (1a)
vosaltres (2a, ell (3a), jo (1a)
elles (3a)
vós (2a)
si (3a)
tu (2a), ella (3a)
vostè (2a)

2.
Per què vas treure’t el barret?
No podia moure’s.
Gairebé no va escriure’ns.
Va caure’m una pedra al peu.
Vaig escriure’n tres, de cartes.
Va ajeure’s al mig del carrer.
Va portar-me molts problemes.
Quants podem obtenir-ne?
Volia distreure’l.
Vaig asseure’m a primera fila.
No sé fer-lo, aquest problema.


La invitació

Les invitacions són textos escrits amb què es convida algú a un acte en un lloc concret i en una data i hora determinades.


Estructura

Emissor: persona o entitat que convida

Dades de l’acte: tipus d’acte o nom de l’acte; lloc, dia i hora; nom de la persona a qui es convida (opcional)

Datació: lloc i data


Recomanacions

– Les invitacions tenen diferents graus de formalitat segons la relació existent entre emissor i receptor. En les invitacions fetes per entitats o institucions s’utilitza un llenguatge formal, mentre que en les invitacions a un familiar o un amic es pot fer servir un llenguatge menys formal.

Tractaments personals

Emissor: si la invitació és formal es fa en tercera persona del singular (La presidenta de l’associació es complau a convidar-vos...). Si no és formal, en primera persona (Us convido... / Us convidem...).

Receptor: tu (Et convido...) o vosaltres (Us convido...) si entre l’emissor i el receptor la relació és propera. Vós (Us convido...) o vostè (El convido.... / La convido...) si la relació és més distant.

– La invitació pot incloure altres informacions, a més de les esmentades a l’apartat de l’estructura, com la petició de confirmació d’assistència, la necessitat de presentar la invitació, les personalitats que presidiran l’acte o hi assistiran, etc.

La datació s’ha de fer de la manera següent:

Lloc, seguit d’una coma i sense la preposició a; dia (opcional, en xifres); mes (en lletra minúscula, precedit de la preposició de si hem escrit el dia); any (en xifres, sense punt i precedit de de o del). Per exemple:
Encamp, 10 de març del 2010


Exercici

Treballes en un local on es fan actes musicals i literaris i esteu preparant la presentació d’un llibre. Escriu la invitació que heu de fer arribar als clients.

(Ens pots enviar la invitació en un document de Word a una de les adreces electròniques dels centres d’autoaprenenentatge i te la tornarem corregida.)