22.3.10

Millorem la llengua

Solucions exercici verbs

Encara no conec el company de la meva neboda.
M’agradaria que em diguessis per què ho vas fer.
Fes-ho quan vulguis.E
Pere, si no fossis tan desagradable, no tindries tants problemes.
Cal canviar la bombeta perquè s’ha fos.
Si parleu tan ràpid, no us entenc.
I els pares? Saps si demà vindran a dinar amb nosaltres?
Saps si en aquell mercat venen llaminadures?
Dimarts passat, mentre tu arribaves a l’aeroport, jo prenia un avió cap a Londres.

Els pronoms febles. Aspectes ortogràfics i morfològics

Davant i darrere del verb

S’escriuen darrere del verb quan aquest és infinitiu, gerundi o imperatiu. En els altres casos, el pronom va davant del verb.

Dona’m, agafar-me o donant-me

Quan el verb és format per un auxiliar i un infinitiu o un gerundi, el pronom es pot col·locar davant o darrere del verb.

Va donar-me o em va donar; estava mirant-lo o l’estava mirant

Formes reforçades i formes elidides

Les formes reforçades s’utilitzen davant d’una forma verbal que comença en consonant, en la combinació de dos pronoms, i en general darrere un altre pronom acabat en –s. La forma –us es fa servir darrere un verb acabat en vocal no formant diftong:

Ja et veuran, no cal que els cridis.
Els la tornarem aviat.
Digueu-nos-la aviat.
No acaba d’entendre-us.

Les formes elidides són les que escrivim davant del verb o d’un altres pronom quan comencen en vocal o –h. S’escriuen amb apòstrof, ja que hi ha una vocal elidida:

T’agafarem.
T’hi veurem.

*L’apòstrof s’escriu com més a la dreta millor:

Se’n van. Se n’ha anat.

*Els pronoms ens, us i els no tenen formes elidides:

Ens agafaran. Us heu deixat una cosa. Els avisaré tot seguit.

Formes plenes i formes reduïdes

Amb els pronoms que van darrere del verb, si el verb acaba en vocal (menys U), escrivim les formes reduïdes dels pronoms; però si acaba en consonant o U, escrivim una forma plena. Sempre se separa el pronom de darrere del verb amb un apòstrof o un guió.

No volien alçar-se. Escolta’l atentament. Emporteu-vos-la.

També escrivim les formes plenes me, te, se precedint un altre pronom (davant o darrere del verb):

Que me la diràs? No te les deixis aquí. Ell se n’hi ha anat.

Les formes reduïdes solen ser apostrofades, també en combinació amb un altre pronom:

Aixeca’t. Mira’l. No se’n volia anar.


Exercicis

1. Torna a escriure els grups següents separant el verb i els pronoms:

anarsenhi ………………………….. elslava tornar …………………………..
mirarmels ………………………….. diguelsho ………………………………..
beuren …………………………….. rebentantlhi …………………………….
escoltarlosels ……………………… aixequeuvosen …………………………
elselsguardaven ………………….. Senhiva posar …………………………


2. Torna a escriure aquestes frases posant els pronoms darrere del verb:

Em pots dir on són? ……………………………………………………………
Els vénen a esperar cada dia. ………………………………………………..
Ens van dir que no. …………………………………………………………….
Us vau llevar tard. ………………………………………………………………
Se’n pot emportar dos més. ……………………………………………………