31.3.11

L'imperatiu dels verbs reflexius

Per fer l'imperatiu dels verbs reflexius utilitzarem els pronoms corresponents. Fixeu-vos que les formes verbals acabades en vocal s'apostrofen.

Girar-se                                    Decidir-se

gira'                                          decideix-te 
giri'                                          decideixi's  
girem-nos                                   decidim-nos
gireu-vos                                    decidiu-vos   
girin-se                                       decideixin-se      


Per exemple:

Abans de sortir, posa't els guants i la bufanda.
Decideix-te, que no tenim gaire temps!
Llegiu-vos les instruccions atentament.


Ara fes-ho tu:

1- Omple els espais buits de cada frase amb la forma adequada del verb entre parèntesis:

Quan arribeu al senyal (esperar-se)------------------------.
Quan arribis al senyal (aturar-se)-------------------------- .
No us podem esperar més: (afanyar-se) ------------------.
Va nois, (vestir-se) ------------------de pressa i (pentinar-se) ---------------que fareu tard.
Va noi, (rentar-se)------------------de pressa i (afaitar-se)------------------que faràs tard.
(Servir-se) ------------------------tu primer.
(Servir-se)-----------------------vostè primer.
Escolteu, (canviar-se) --------------------i (posar-se) ----------------a punt.


2. Omple els espais buits d'aquests textos amb la forma adequada del verb entre parèntesis. Fixa't que hi ha verbs reflexius i altres que no ho són:

  • Si vols començar bé el dia, (llevar-se)----------------ben d'hora cada matí, (obrir)-------------les finestres de bat a bat, (mirar) ------------cap a l'horitzó i després (dutxar-se) --------------amb aigua ben freda, (rentar-se) --------------------les dents, (pentinar-se) ------------- i (mirar-se) -----------------------al mirall somrient. (Posar-se)-------------roba que t'afavoreixi i (calçar-se)---------------------còmodament. Un cop fet tot això, (preparar-se)------------------un bon esmorzar amb suc de fruita, pa amb mantega i cafè amb llet.

  • Nens, que ja són les vuit! (llevar-se)----------------------ara mateix, que fareu tard a escola! (rentar-se)-----------------la cara i les dents i (menjar-se)------------tot l'esmorzar. (Posar-se)-------------els abrics i (córrer) -----------------cap a la parada de l'autobús.

  • Senyora Ribó, ara l'auscultaré. (Girar-se) ------------d'esquena, (ajupir-se) -------------- una mica i (dir) ----------------"aaaaaaaah", (respirar) -----------------profundament, (posar-se) -----------les mans al clatell i (inclinar-se)--------------cap a la dreta.

28.3.11

Solucions dels exercicisCompleta les frases canviant la paraula en negreta per una que vulgui dir el contrari:

- Quan jo pujo escales amunt em trobo en Pere que va avall.
- El camí de l'esquerra va al poble i el de la dreta a la carretera.
- Si seguim endavant ens perdrem; jo proposo que anem endarrere.
- Davant de la casa hi ha camps i darrere hi ha un bosc.
- Al capdamunt del carrer hi ha una floristeria i al capdavall n'hi ha una altra.
- Al pis de dalt hi viu la Teresa i al de baix la Rosa.
- Anava carrer avall i es va trobar en Gabriel que pujava carrer amunt.

Omple els espais buits amb el situacional adequat:

davant / darrere / endavant / endarrere

- És un model de cotxe vell: té el maleter davant i el motor darrere.
- Com que plou, deixarem l'excursió per a més endavant.
- A la primera fila no es veu bé. Si et tires una mica més enda ho veuràs millor.
- No miris cap endarrere, segueix.

Dalt / baix /  amunt / avall

- Caminava nerviós amunt i avall pel passadís.
- Si puges escales amunt arribaràs al pis de dalt.
- Sentim el soroll dels veïns de dalt i dels veïns de baix.
- Has amagat la xocolata a l'armari de dalt perquè no hi arribi, oi?

Sota /  baix / avall

- Hem buidat els calaixos de baix (sota) perquè el nen ho tocava tot.
- A ningú no li agrada dormir sota el pont.
- La parada del bus és allà mateix, una mica més avall.

Dins / fora / endins / enfora

- M'he deixat les claus dins la bossa d'esport.
- La barqueta anava mar endins i cada vegada es veia més petita.
- Si fiques la roba tan endins de l'armari no la podràs treure fàcilment, deixa-la més enfora.
- L'àvia volia estar-se fora, a la galeria.

21.3.11

Expressions de lloc

Per indicar on és un lloc podem utilitzar les expressions locatives següents:

Aquí / allà
A prop / lluny
A la dreta / a l'esquerra
A mà dreta / a mà esquerra
Al mig
(A / al) davant / (a /al) darrere
A dalt / a baix
A sobre / a sota
Al costat
(A) dins / dintre / (a) fora

Contrast entre (a / de) dalt i (a / de) sobre, i (a / de) baix i (a / de) sota

Es fa servir a dalt i a baix sempre que volem indicar que una cosa, persona o espai estan situats a qualsevol lloc en una situació superior (a dalt) o inferior ( a baix) a la nostra, sense precisar.
La recepció i el bar són a baix i el restaurant és a dalt.

Es fa servir sobre i sota sempre que volem indicar que una cosa, persona o espai estan situats en una posició immediatament superior (sobre) o immediatament inferior (sota) d'una altra cosa, persona o lloc.
Els veïns del pis de sobre són molt simpàtics.

Per indicar direcció:
endavant- endarrere
amunt- avall
endins- enfora

Amunt indica direcció ascendent. Avall indica direcció descendent. No indiquen un punt concret. Darrere de: més, molt, massa, una mica més, no gaire, no tan, cap... fem servir amunt o avall en lloc de dalt o baix.
El cine és allà mateix, una mica més amunt.

Per indicar situació:
A dalt / al capdamunt
a baix / al capdavall


Exercicis

1- Completa les frases canviant la paraula en negreta per una que vulgui dir el contrari:

- Quan jo pujo escales amunt em trobo en Pere que va avall.
-  El camí de l'esquerra va al poble i el de ------------------ a la carretera.
-  Si seguim endavant ens perdrem; jo proposo que anem -----------.
-  Davant de la casa hi ha camps i ----------------------- hi ha un bosc.
- Al capdamunt del carrer hi ha una floristeria i al --------------------- n'hi ha una altra.
- Al pis de dalt hi viu la Teresa i al de --------------------- la Rosa.
- Anava carrer avall i es va trobar en Gabriel que pujava carrer -----.


2- Omple els espais buits amb el situacional adequat:

davant / darrere / endavant / endarrere

-  És un model de cotxe vell: té el maleter --------- i el motor ---------.
- Com que plou, deixarem l'excursió per a més -----------------------.
-  A la primera fila no es veu bé. Si et tires una mica més ------------ ho veuràs millor.
-  No miris cap ----------------------, segueix.

dalt / baix / amunt / avall

- Caminava nerviós ------------------- i ------------------------ pel passadís.
- Si puges escales --------------- arribaràs al pis de ------------------.
- Sentim el soroll dels veïns de ---------------- i dels veïns de ----------.
- Has amagat la xocolata a l'armari de --------------------- perquè no hi arribi, oi?

sota / baix / avall

- Hem buidat els calaixos de --------------- perquè el nen ho tocava tot.
- A ningú no li agrada dormir ---------------------- el pont.
- La parada del bus és allà mateix, una mica més ------------.

dins / fora / endins / enfora

- M'he deixat les claus -------------------- la bossa d'esport.
- La barqueta anava mar --------------- i cada vegada es veia més petita.
- L'àvia volia estar-se ---------------------------, a la galeria.
- Si fiques la roba tan ---------- de l'armari no la podràs treure fàcilment, deixa-la més ---------
  
   Nivell Llindar 2

15.3.11

Solucions dels exercicis de l'imperatiu:


Omple els espais buits del text amb els verbs següents en imperatiu: girar, tirar, seguir, conduir, continuar, deixar

Agafa la carretera general. Al cap de tres quilòmetres arribaràs a una font, aleshores tira pel camí de l'esquerra. Segueix recte amunt fins que trobis un bosc de pins. No hi entris. Gira a la dreta i condueix fins a arribar a una masia. Deixa allà el cotxe i continua a peu.

Omple els espais buits del text amb els verbs següents: agafar, girar, seguir, travessar, deixar, arribar

Passin pel poble i a la sortida, quan arribin a l'indicador que limita la velocitat, agafin el primer camí, després girin a l'esquerra. Segueixin recte i passaran pel costat d'un bosc, travessin el riu i segueixin fins a la casa. Allà deixin el cotxe i segueixin a peu.


Omple els espais de cada frase amb la forma d'imperatiu adequada:

1- A nosaltres, ens ha dit: baixeu fins al riu.

2- A mi m'ha dit: condueix a poc a poc.

3- A vostè li ha dit: agafi tots els paquets.

4- A vosaltres us ha dit:  seguiu per aquest camí.

5- A tu, t'ha dit: redueix una mica la velocitat.

6- A ells, els han dit: girin pel proper trencall.

7- A mi m'han dit: convida el teu company a la costellada.

8- A nosaltres, ens han dit: mireu bé per on passeu.

9- A vosaltres, us han dit: torneu abans de les set.

10- A ell, li han dit: visita l'església romànica.

11- A tu t'han dit: tanca les finestres.

8.3.11

Forma i ús de l'imperatiu


Utilitzem l'imperatiu per donar instruccions i ordres, per fer peticions, per aconsellar...
La forma regular de l'imperatiu per a tu és igual que la tercera persona del present d'indicatiu. Per a vostè és igual que la tercera persona del present de subjuntiu.

Girar     Seguir
gira             segueix
giri              segueixi
girem          seguim
gireu           seguiu
girin            segueixin

Com en el present d'indicatiu i el present de subjuntiu la majoria dels verbs amb l'infinitiu acabat en -IR es conjuguen amb l'increment -EIX.


Exercicis:

Omple els espais buits del text amb els verbs següents en imperatiu: girar, tirar, seguir, conduir, continuar, deixar

Agafa la carretera general. Al cap de tres quilòmetres arribaràs a una font, aleshores --------------- pel camí de l'esquerra. -------------------- recte amunt fins que trobis un bosc de pins. No hi entris. -------------------- a la dreta i --------------------- fins a arribar a una masia. --------------------- allà el cotxe i --------------------- a peu.

Omple els espais buits del text amb els verbs següents: agafar, girar, seguir, travessar, deixar, arribar

Passin pel poble i a la sortida, quan ------------------- a l'indicador que limita la velocitat, ------------- el primer camí, després --------------------------- a l'esquerra. ---------------- recte i passaran pel costat d'un bosc, -------------------- el riu i ---------------------- fins a la casa. Allà ------------------- el cotxe i ------------------- a peu.

Omple els espais de cada frase amb la forma d'imperatiu adequada:

1- A nosaltres, ens ha dit (baixar) baixeu fins al riu.
2- A mi m'ha dit: (conduir) ----------------- a poc a poc.
3- A vostè li ha dit (agafar) ------------------ tots els paquets.
4- A vosaltres us ha dit (seguir) -------------- per aquest camí.
5- A tu, t'ha dit: (reduir) ---------------------- una mica la velocitat.
6- A ells, els han dit: (girar) ----------------- pel proper trencall.
7- A mi m'han dit: (convidar) ------------------- el teu company a la costellada.
8- A nosaltres, ens han dit: ( mirar) -------------- bé per on passeu.
9- A vosaltres, us han dit ( tornar) ------------------ abans de les set.
10- A ell, li han dit: (visitar) -------------------- l'església romànica.
11- A tu t'han dit: (tancar) ------------------- les finestres.

         Nivell llindar 2