26.10.09

Millorem la llengua

Solucions dels exercicis sobre l’oració

1. Demà anirem al Pas de la Casa. (Subjecte sobreentès: nosaltres)
2. No fan cas de res. (Subjecte sobreentès: ells o elles)
3. Feia un fred glacial. (Impersonal)
4. Tinc mal de cap. (Subjecte sobreentès: jo)
5. Ha plogut tota la nit. (Impersonal)
6. Porta’m un gelat. (Subjecte sobreentès: tu)
7. Al concert hi havia molta gent. (Impersonal)
8. No m’agrada gens. (Subjecte sobreentès: això)
9. Té tres germans. (Subjectes sobreentès: ell o ella)
10. Per Tots Sants menjarem castanyes. (Subjecte sobreentès: nosaltres)Redacció de textos. La nota

La nota és un text breu amb el qual una persona dóna una informació puntual a una altra: un encàrrec, una disculpa, una indicació... Característiques:

Ha de ser visualment clara.
Hi ha d’haver la informació necessària d’acord amb la finalitat del text: on, quan, qui...
La informació ha d’estar ordenada lògicament.

Estructura

Receptor o destinatari: nom de la persona a qui s’adreça la nota. Després del nom, s’hi posa una coma (Albert,).
Cos: informació que es vol donar.
Comiat: és opcional.
Emissor: nom o signatura de qui escriu la nota


Exercici

El cap d’una empresa demana al seu secretari, amic de tota la vida, que segueixi les passes del comptable, el qual, cada matí a la mateixa hora, surt de l’empresa i no hi torna fins al cap de molta estona. El secretari, la setmana següent, redacta aquesta nota:

"Capdevila,

Et detallo a continuació, fil per randa, tot el que fa el comptable des que surt a les 11 h fins que arriba a les 14 h.

Baixa al pàrquing i agafa el teu cotxe.
Va a buscar la teva dona a casa teva i la porta a la teva segona residència.
S’estan allí al voltant d’una hora i mitja.
Agafa una altra vegada el teu cotxe i deixa la teva dona a casa teva.
Torna al pàrquing i hi deixa el teu cotxe.

Sento molt donar-te aquestes males notícies.

Jordi"

Abans de deixar la nota, el secretari recorda que els documents interns s’han de redactar utilitzant el tractament de vostè i, per tant, la refà. El senyor Capdevila, en rebre-la, li diu: “Home, Jordi, ets una mica exagerat, no? Haurien estat males notícies si s’hagués tractat de la meva dona!” I somriu tot content.

Refeu la nota fent servir el tractament de vostè.

19.10.09

Millorem la llengua

Solucions dels exercicis sobre el substantiu

1. fornera, nuvi, motorista, periodista, mestre, excursionista, infermer, paleta, astronauta, secretari, guàrdia, peixater, bombera, ballarí, pagesa, emperadriu, sociòloga, poetessa
2. jerseis, bancs, sabons, cabres, focs, pisos, cançons, mestres, camions, dibuixos, galetes, plàtans, guixos, llapis, sucs, coixins, termòmetres, pilotes, abrics, bens, avions


L’oració

Hi ha moltes definicions d’oració, però aquí us en donem una que és la més comuna:

Una oració és una estructura gramatical formada per un Sintagma Nominal – Subjecte i un Sintagma Verbal, que té un sentit complet i coincideix amb una unitat d’entonació.

El verb

Malgrat el que acabem de dir a la definició d’oració, podem trobar oracions sense subjecte, com les que es refereixen al temps atmosfèric: plou, fa sol, borrufa...

El que mai no falta en una oració és el verb, element clau per definir l’oració. El verb és el nucli del Sintagma Verbal (SV).

El subjecte

La majoria d’oracions tenen un SN (Sintagma Nominal) que fa la funció de Subjecte i indica qui o què fa l’acció del verb. El Subjecte pot estar representat per un SN, per un pronom, per una oració... De vegades, el subjecte està elidit, és a dir, no apareix explícitament a l’oració perquè es pot sobreentendre. D’altres, com ja hem dit, no hi ha subjecte: és el cas de les oracions impersonals.


Exercici

De les oracions següents, digueu quines tenen el subjecte sobreentès (expliciteu-lo) i quines són impersonals:

1. Demà anirem al Pas de la Casa.
2. No fan cas de res.
3. Feia un fred glacial.
4. Tinc mal de cap.
5. Ha plogut tota la nit.
6. Porta’m un gelat.
7. Al concert hi havia molta gent.
8. No m’agrada gens.
9. Té tres germans.
10. Per Tots Sants menjarem castanyes.

15.10.09

Exàmens oficials de llengua catalana

Termini d’inscripció: del 12 al 30 d’octubre del 2009, a Tràmits (Govern)

Preu de la inscripció: 17,15 euros

Dates i horaris:

NIVELL A

Divendres 20 de novembre del 2009, de 21 h a 23 h


NIVELL B

Divendres 20 de novembre del 2009, de 18 h a 20.30 h

Dissabte 21 de novembre del 2009, de 15 h a 17.30 h


NIVELL C

Dissabte 21 de novembre del 2009, de 9 h a 12 h
Lloc: Centre de Formació Professional d’Aixovall

Publicació de les notes: 7 de desembre del 2009, al Ministeri d’Educació i Cultura, tel. 741025

Revisió d’exàmens: 15 de desembre de 9 a 13 h al Centre de Formació Professional d’Aixovall. Cal demanar-ho prèviament a Tràmits (Govern), entre el 7 i el 12 de desembre, presentant l’imprès de recepció/ingrés de la inscripció.


* Podeu consultar l’avís al BOPA del 30/09/2009

12.10.09

Millorem la llengua

Solucions dels exercicis sobre la síl·laba:

1.
as-trò-leg (3 síl·labes); ca-nyis-sar (3); ter-reny (2); pa-llas-so (3); but-xa-ca (3); am-nè-si-a (4); bi-o-lo-gi-a (5); fres-cos (2); ter-reny (2); mit-ja-na; ai-xò; pis-sar-ra (3); col-le-gi (3); set-ze (2); co-lla (2)

2.
es-clau (diftong au); gru-a; pa-ci-èn-ci-a; ba-llar; cai-xa; qui-xo-tesc; pas-sar; ve-ue-ta (diftong ue); ei-xi-da; co-lla-ret; io-gurt (diftong io); re-es-truc-tu-ra-ci-ó; pas-seigs; ai-re (diftong ai)


Gènere i nombre dels substantius

El substantiu o nom és la classe de mot que utilitzem per designar les persones, els animals, les coses i els conceptes abstractes. Fa de nucli del subjecte i de molts complements de l’oració.

Gènere i nombre

El gènere d’un nom pot ser masculí o femení. Un nom masculí pot portar l’article el o un al davant. Un nom femení pot portar l’article la o una al davant.

Hi ha noms que canvien de significat en canviar de gènere:

un editorial (article) / una editorial (empresa)
el fi (la finalitat) / la fi (el final)
el llum (aparell) / la llum (claror)
un ordre (contrari de desordre) / una ordre (manament)
el pols (batec) / la pols (partícules en suspensió)
el son (acte de dormir) / la son (ganes de dormir)

1. Generalment, per formar el femení s’afegeix una -a al masculí:

nen nena
fuster fustera

De vegades, el fet d’afegir una -a fa que l’última consonant es modifiqui (llop / lloba, advocat / advocada, amic / amiga, esclau / esclava).


2. Altres casos:

– Els substantiu acabats en -e, -o, -u àtones solen fer el femení canviant aquestes vocals per una -a: alumna, monja, atea...

– El femení també es pot formar afegint al masculí les terminacions -na, -ina, -essa: germana, metgessa...

– Alguns noms femenins tenen terminacions pròpies: actriu, astròloga

– En alguns casos, és el masculí que es formar a partir del femení amb la terminació -ot: bruixot

– Hi ha masculins i femenins amb arrel diferent: gendre / nora o jove, amo / mestressa, oncle / tia...

– De vegades la mateixa forma serveix per als dos gèneres. És el cas dels noms que acaben en -aire, -ista, -cida, -ta: firaire, electricista, homicida, gimnasta...


El nombre d’un substantiu pot ser singular o plural.

1. La majoria dels noms formen el plural amb una -s final: llibres, nois, gats...

2. Altres casos:

– Els substantius acabats en -a àtona (la majoria de femenins i alguns de masculins) fan el plural en -es: noies, taules, dies...

– La majoria dels substantius acabats en vocal tònica afegeixen -ns: cosins, pans...

– Els substantius masculins aguts acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx formen el plural afegint -os: casos, braços, esquitxos...

– Molts substantius que acaben en -s la dupliquen: nassos, pastissos...

– Els noms acabats en –sc, -st, -xt, -ig tenen doble forma de plural, -s final o –os: boscs o boscos, texts o textos...

– Hi ha noms invariables: llapis, tipus, dilluns, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres...


Exercicis

1. Col·loqueu al costat de cada nom el seu corresponent de l’altre gènere, masculí o femení:

forner .......................................
núvia .........................................
motorista ..................................
periodista .................................
mestra .......................................
excursionista ............................
infermera .................................
paleta ........................................
astronauta ................................
secretària .................................
guàrdia .....................................
peixatera ...................................
bomber ......................................
ballarina ....................................
pagès ..........................................
emperador .................................
sociòleg ......................................
poeta ...........................................

2. Escriu el plural de les paraules següents:

jersei ..........................................
banc ...........................................
sabó ...........................................
cabra ..........................................
foc .............................................
pis ..............................................
cançó ..........................................
mestra ........................................
camió .........................................
dibuix .........................................
galeta ..........................................
plàtan ..........................................
guix ............................................
llapis ..........................................
suc ..............................................
coixí ...........................................
termòmetre .................................
pilota ..........................................
abric ...........................................
be ...............................................
avió ............................................

* Us donarem les solucions en el proper Millorem la llengua.
* Als centres d’autoaprenentatge teniu una gran quantitat i varietat de fitxes per continuar practicant.

5.10.09

Millorem la llengua


Amb l’objectiu d’ajudar-vos a millorar la qualitat del vostre català, tant parlat com escrit, els centres d’autoaprenentatge us proposem una nova secció setmanal que inclou regles o consells teòrics i exercicis pràctics.

Atenció al Millorem la llengua de final de mes, perquè us plantejarem una pregunta ràpida i el primer de contestar correctament tindrà premi!

Per començar, avui parlem de la síl·laba.

La síl·laba

Cada cop de veu que fem quan pronunciem una paraula és una síl·laba.
Saber separar les síl·labes d’una paraula i distingir la síl·laba tònica de les àtones és el pas previ per aplicar les regles d’accentuació, que veurem més endavant.

Per separar correctament les síl·labes, cal tenir en compte els dígrafs i els diftongs.


Dígrafs

Els dígrafs són grups de dues grafies que formen un sol so. A continuació us diem quins són i si se separen o no.

Se separen: rr, ss, sc, ix, tj, tg, tx, tz, l·l

No se separen: gu, qu, ll, ny


Diftongs

Els diftongs són grups de dues vocals seguides que es pronuncien en un sol cop de veu i, per tant, formen part de la mateixa síl·laba. Una de les vocals sempre és una i o una u que no funciona com a veritable vocal. Segons la posició de la i o la u, distingim dues classes de diftongs:

Diftongs decreixents:

ai, ei, ii, oi, ui, au, eu iu, ou, uu

Diftongs creixents:

gua, güe, güi, guo, qua qüe, qüi, quo; quan la i va davant d’una vocal a principi de paraula (io-ga); quan la i o la u es troben entre dues vocals (tre-ia, tre-uen)


Síl·laba tònica i síl·laba àtona

Segons el nombre de síl·labes, els mots poden ser monosíl·labs (una sola síl·laba) o polisíl·labs (més d’una). A la majoria de mots polisíl·labs hi ha una síl·laba tònica, que diem amb un cop de veu més fort, i les altres són les síl·labes àtones. Els monosíl·labs poden ser tònics (és el cas dels substantius, adjectius, pronoms forts, adverbis) o àtons (articles, pronoms febles, algunes preposicions i conjuncions).

Exercicis

1. Separa i compta les síl·labes de les paraules següents:

1 astròleg ....................................
2 canyissar .................................
3 terreny ....................................
4 pallasso ....................................
5 butxaca ....................................
6 amnèsia ...................................
7 biologia ....................................
8 frescos .....................................
9 terreny ....................................
10 mitjana ..................................
11 això ........................................
12 pissarra .................................
13 col·legi ...................................
14 setze ......................................
15 colla .......................................

2. Separa les síl·labes, encercla els diftongs, si n’hi ha, i subratlla la síl·laba tònica de les paraules següents:

1 esclau ....................................
2 grua ......................................
3 paciència ..............................
4 ballar ....................................
5 caixa .....................................
6 quixotesc .............................
7 passar ...................................
8 veueta ..................................
9 eixida ....................................
10 collaret ...............................
11 iogurt ....................................
12 reestructuració .......................................

13 passeigs ................................
14 aire .......................................

* Tindreu les solucions la setmana que ve.