5.10.09

Millorem la llengua


Amb l’objectiu d’ajudar-vos a millorar la qualitat del vostre català, tant parlat com escrit, els centres d’autoaprenentatge us proposem una nova secció setmanal que inclou regles o consells teòrics i exercicis pràctics.

Atenció al Millorem la llengua de final de mes, perquè us plantejarem una pregunta ràpida i el primer de contestar correctament tindrà premi!

Per començar, avui parlem de la síl·laba.

La síl·laba

Cada cop de veu que fem quan pronunciem una paraula és una síl·laba.
Saber separar les síl·labes d’una paraula i distingir la síl·laba tònica de les àtones és el pas previ per aplicar les regles d’accentuació, que veurem més endavant.

Per separar correctament les síl·labes, cal tenir en compte els dígrafs i els diftongs.


Dígrafs

Els dígrafs són grups de dues grafies que formen un sol so. A continuació us diem quins són i si se separen o no.

Se separen: rr, ss, sc, ix, tj, tg, tx, tz, l·l

No se separen: gu, qu, ll, ny


Diftongs

Els diftongs són grups de dues vocals seguides que es pronuncien en un sol cop de veu i, per tant, formen part de la mateixa síl·laba. Una de les vocals sempre és una i o una u que no funciona com a veritable vocal. Segons la posició de la i o la u, distingim dues classes de diftongs:

Diftongs decreixents:

ai, ei, ii, oi, ui, au, eu iu, ou, uu

Diftongs creixents:

gua, güe, güi, guo, qua qüe, qüi, quo; quan la i va davant d’una vocal a principi de paraula (io-ga); quan la i o la u es troben entre dues vocals (tre-ia, tre-uen)


Síl·laba tònica i síl·laba àtona

Segons el nombre de síl·labes, els mots poden ser monosíl·labs (una sola síl·laba) o polisíl·labs (més d’una). A la majoria de mots polisíl·labs hi ha una síl·laba tònica, que diem amb un cop de veu més fort, i les altres són les síl·labes àtones. Els monosíl·labs poden ser tònics (és el cas dels substantius, adjectius, pronoms forts, adverbis) o àtons (articles, pronoms febles, algunes preposicions i conjuncions).

Exercicis

1. Separa i compta les síl·labes de les paraules següents:

1 astròleg ....................................
2 canyissar .................................
3 terreny ....................................
4 pallasso ....................................
5 butxaca ....................................
6 amnèsia ...................................
7 biologia ....................................
8 frescos .....................................
9 terreny ....................................
10 mitjana ..................................
11 això ........................................
12 pissarra .................................
13 col·legi ...................................
14 setze ......................................
15 colla .......................................

2. Separa les síl·labes, encercla els diftongs, si n’hi ha, i subratlla la síl·laba tònica de les paraules següents:

1 esclau ....................................
2 grua ......................................
3 paciència ..............................
4 ballar ....................................
5 caixa .....................................
6 quixotesc .............................
7 passar ...................................
8 veueta ..................................
9 eixida ....................................
10 collaret ...............................
11 iogurt ....................................
12 reestructuració .......................................

13 passeigs ................................
14 aire .......................................

* Tindreu les solucions la setmana que ve.