12.10.09

Millorem la llengua

Solucions dels exercicis sobre la síl·laba:

1.
as-trò-leg (3 síl·labes); ca-nyis-sar (3); ter-reny (2); pa-llas-so (3); but-xa-ca (3); am-nè-si-a (4); bi-o-lo-gi-a (5); fres-cos (2); ter-reny (2); mit-ja-na; ai-xò; pis-sar-ra (3); col-le-gi (3); set-ze (2); co-lla (2)

2.
es-clau (diftong au); gru-a; pa-ci-èn-ci-a; ba-llar; cai-xa; qui-xo-tesc; pas-sar; ve-ue-ta (diftong ue); ei-xi-da; co-lla-ret; io-gurt (diftong io); re-es-truc-tu-ra-ci-ó; pas-seigs; ai-re (diftong ai)


Gènere i nombre dels substantius

El substantiu o nom és la classe de mot que utilitzem per designar les persones, els animals, les coses i els conceptes abstractes. Fa de nucli del subjecte i de molts complements de l’oració.

Gènere i nombre

El gènere d’un nom pot ser masculí o femení. Un nom masculí pot portar l’article el o un al davant. Un nom femení pot portar l’article la o una al davant.

Hi ha noms que canvien de significat en canviar de gènere:

un editorial (article) / una editorial (empresa)
el fi (la finalitat) / la fi (el final)
el llum (aparell) / la llum (claror)
un ordre (contrari de desordre) / una ordre (manament)
el pols (batec) / la pols (partícules en suspensió)
el son (acte de dormir) / la son (ganes de dormir)

1. Generalment, per formar el femení s’afegeix una -a al masculí:

nen nena
fuster fustera

De vegades, el fet d’afegir una -a fa que l’última consonant es modifiqui (llop / lloba, advocat / advocada, amic / amiga, esclau / esclava).


2. Altres casos:

– Els substantiu acabats en -e, -o, -u àtones solen fer el femení canviant aquestes vocals per una -a: alumna, monja, atea...

– El femení també es pot formar afegint al masculí les terminacions -na, -ina, -essa: germana, metgessa...

– Alguns noms femenins tenen terminacions pròpies: actriu, astròloga

– En alguns casos, és el masculí que es formar a partir del femení amb la terminació -ot: bruixot

– Hi ha masculins i femenins amb arrel diferent: gendre / nora o jove, amo / mestressa, oncle / tia...

– De vegades la mateixa forma serveix per als dos gèneres. És el cas dels noms que acaben en -aire, -ista, -cida, -ta: firaire, electricista, homicida, gimnasta...


El nombre d’un substantiu pot ser singular o plural.

1. La majoria dels noms formen el plural amb una -s final: llibres, nois, gats...

2. Altres casos:

– Els substantius acabats en -a àtona (la majoria de femenins i alguns de masculins) fan el plural en -es: noies, taules, dies...

– La majoria dels substantius acabats en vocal tònica afegeixen -ns: cosins, pans...

– Els substantius masculins aguts acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx formen el plural afegint -os: casos, braços, esquitxos...

– Molts substantius que acaben en -s la dupliquen: nassos, pastissos...

– Els noms acabats en –sc, -st, -xt, -ig tenen doble forma de plural, -s final o –os: boscs o boscos, texts o textos...

– Hi ha noms invariables: llapis, tipus, dilluns, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres...


Exercicis

1. Col·loqueu al costat de cada nom el seu corresponent de l’altre gènere, masculí o femení:

forner .......................................
núvia .........................................
motorista ..................................
periodista .................................
mestra .......................................
excursionista ............................
infermera .................................
paleta ........................................
astronauta ................................
secretària .................................
guàrdia .....................................
peixatera ...................................
bomber ......................................
ballarina ....................................
pagès ..........................................
emperador .................................
sociòleg ......................................
poeta ...........................................

2. Escriu el plural de les paraules següents:

jersei ..........................................
banc ...........................................
sabó ...........................................
cabra ..........................................
foc .............................................
pis ..............................................
cançó ..........................................
mestra ........................................
camió .........................................
dibuix .........................................
galeta ..........................................
plàtan ..........................................
guix ............................................
llapis ..........................................
suc ..............................................
coixí ...........................................
termòmetre .................................
pilota ..........................................
abric ...........................................
be ...............................................
avió ............................................

* Us donarem les solucions en el proper Millorem la llengua.
* Als centres d’autoaprenentatge teniu una gran quantitat i varietat de fitxes per continuar practicant.