9.11.09

Millorem la llengua

Solucions dels exercicis: Les vocals a/e

1. Escriu el plural de les paraules següents:
bèsties oques
platges herbes mosques antigues aigües pasqües places amigues

2. Completa la sèrie següent tal com a l’exemple:
acabar acaba acabava acabarà acabi
trencar trenca trencava trecarà trenqui
néixer neix naixia naixerà neixi
treure treu treia traurà tregui
omplir omple omplia omplirà ompli

3. Omple els buits amb e/a:
emparar estella sanefa enyorança vernís ambaixador assemblea ebenista rancor treball espàrrec avaluar meravella sergent
avantatge resplendent avaria davant


Les vocals o/u

En català oriental les vocals o i u presenten també dificultats ortogràfiques perquè la o àtona es pronuncia u.
1. A l’última síl·laba
1 a. Alguns noms masculins acaben en –o: carro, ferro, flonjo, ganxo, morro, gerro, suro, toro, porxo…
***les paraules següents acaben senso –o final: barat, bomber, cangur, casc, cigar, far, gest, indi, rar, regal, retrat, semàfor, telèfon, tub, Alfred, Empar…
1 b. Alguns noms i adjectius formen el plural afegint –os al singular: mesos, feliços, despatxos, calaixos, textos, rojos…
1 c. La primera persona del singular del present d’indicatiu s’escriu amb –o: menjo, canto, rento, canvio, cabo, penso, surto…
2. A l’interior de la paraula
1 a. Busquem una paraula de la mateixa família en què la o o la u estigui en posició tònica:
forner, ve de forn dolçor, ve de dolç puntejar, ve de punt
1 b. En els verbs hem de buscar la primera persona del present d’indicatiu:
jugaré, ve de jo jugo poseu, ve de jo poso
***Hi ha uns quants verbs que no segueixen aquesta norma:
. Els verbs collir, cosir, escopir, sortir i tossir s’escriuen amb o en les formes àtones i amb u en les tòniques:
cosim, cosirem, cosia, però cuso, cus, cusis… sortim, sortirem, sortia, però surto, surt, surtis…
. Els verbs poder i voler s’escriuen amb –o en totes les formes, excepte:
a) La primera persona del singular del present d’indicatiu: puc,vull
b) El present de subjuntiu: pugui, puguis, pugui, puguem, pugueu,puguin vulgui,vulguis,vulgui,vulguem,vulgueu,vulguin
c) L’imperatiu: pugues, pugui, puguem, pugueu, puguin vulgues, vulgui, vulguem, vulgueu, vulguin

Atenció:
-S’escriuen amb –o: capítol, cobrir, escopir, Joan, Complir, Sorgir, sospir, torró, embotit, tonyina, cartolina, escapolir-se, polir, sofrir, assortir, títol, botifarra, Empordà, brúixola, avorrir-se
-S’escriuen amb –u: bufetada, subornar, suportar, ateneu, correu, fetus, muntanya, trofeu, butlletí, vidu, estiu, sufocar, turment, cacau, europeu, liceu, tramuntana, riu, Pirineu, Amadeu

Exercicis
1. Escriu el plural de les paraules següents:

pis cacau
comerç disc
mosso casc

2. Completa la sèrie següent tal com a l’exemple:

trobar troba trobava trobarà trobi
poder
tornar
sortir
tocar

3. Omple els buits amb o/u:

capít__l p__lir vid__
c__brir s__frir s__focar
esc__pir brúix__la caca__
c__mplir av__rrir-se tram__ntana
emb__tit s__bornar cart__lina