2.11.09

Millorem la llengua

Solució de l’exercici sobre la nota

Capdevila,

Li detallo a continuació, fil per randa, tot el que fa el comptable des que surt a les 11 h fins que arriba a les 14 h.

Baixa al pàrquing i agafa el seu cotxe.
Va a buscar la seva dona a casa seva i la porta a la seva segona residència.
S’estan allí al voltant d’una hora i mitja.
Agafa una altra vegada el seu cotxe i deixa la seva dona a casa seva.
Torna al pàrquing i hi deixa el seu cotxe.

Sento molt donar-li aquestes males notícies.

JordiLes vocals A/E

En català oriental les vocals a i e en posició àtona es pronuncien amb un mateix so, anomenat vocal neutra.

1. A l’última síl·laba

1.a. Masculins en –e i femenins en –a

Generalment, els substantius i adjectius en singular s’escriuen amb -e si són masculins i amb -a si són femenins:
el mestre l’alumne la noia el monstre la taula la casa

Però hi ha paraules que no segueixen aquesta regla:
Femenins en –e: base, classe, espècie, fase, febre, flaire, frase, higiene, imatge, llebre, mare, sèrie, superfície, torre, verge, piràmide, Carme, Irene…

Masculins en –a:
Paraules acabades en:
-ma -arca -ista -cida -ta dilema monarca dentista suïcida poeta drama patriarca… ciclista homicida… profeta idioma egoista… pirata panorama terapeuta símptoma planeta… tema…

I les paraules: dia, goril·la, ioga, mapa, titella, terra…

1.b. Plural en –es

Els plurals de les paraules que acaben en vocal neutra s’escriuen en –es: els pobles, les cases, les dones, els homes…
La formació del plural en –es pot comportar canvis ortogràfics en l’última consonant:
-ca/-ques -ga/-gues -ça/-ces -ja/-ges -gua/-gües -qua/-qües
1.c. Terminacions verbals
Cal escriure una –a (canta, torna, cantava…) quan es tracta de l’última lletra del verb i una –e (cantes, tornes, cantaves…) quan es tracta de la penúltima.
Són excepcions d’aquesta regla:
. les formes verbals: corre, obre, vine i omple.
. els infinitius de la segona conjugació que acaben en –re: perdre, moure, vendre, caure…

2. A l’interior de la paraula

Dins d’una mateixa família de paraules, escrivim sempre la mateixa vocal. Busquem una paraula
en què la vocal sigui tònica.
netedat, ve de net pesar, ve de pes calaixera, ve de calaix

Ens els verbs hem de buscar la primera persona del present d’indicatiu:
paguem, ve de jo pago peguem, ve de jo pego

Hi ha uns verbs que no segueixen aquesta norma:
. Els verbs jeure o jaure, treure o traure, néixer i nàixer, fer i saber s’escriuen amb -a en les formes àtones:
trauria, trauré, traient; però trec
sabria, sabré, sabent; però sé

Atenció:
. Acaben en –e: metre, centímetre, quilòmetre, litre, termòmetre…
. S’escriuen amb –e: emparar, ànec, enyorança, assemblea, treball, Empordà, Esteve, meravella, monestir, resplendent, estella, vernís, ebenista, espàrrec, sergent
. S’escriuen amb –a: assassí, avaria, sanefa, ambaixador, rancor, avaluar, avantatge, davant

Exercicis

1. Escriu el plural de les paraules següents:
bèstia oca platja herba mosca antiga aigua pasqua plaça amiga

2. Completa la sèrie següent tal com a l’exemple:
acabar acaba acabava acabarà acabi
trencar
néixer treure
omplir

3. Omple els buits amb e/a:
__mparar __stella s__nefa __nyorança v__rnís __mbaixador ass__mblea eb__nista r__ncor tr__ball __spàrrec __valuar m__ravella s__rgent av__ntatge respl__ndent av__ria d__vant