23.2.10

Millorem la llengua

Solucions exercicis p, b, t, d, c, g

club, cap, xop, equip, àrab, esclop, estrip, bisíl·lab, prop, drap, adob, miop, tub, nap, rap, estrep, sap, cap, grup, rep
paret, pot / poc, llarg, foc, fàstic, sud / suc, èxit, pedagog, groc, gat, tap, verd, càstig, abric, verd, llet, fred, encàrrec, ràpid, lloc


L’adjectiu


Els adjectius qualifiquen la idea designada per un nom; poden actuar, doncs, com a complements del nucli d’un sintagma nominal, i admeten les marques de gènere i nombre.

Gènere i nombre

Els gènere i el nombre de l’adjectiu depenen del nom que acompanya. Tenint en compte el gènere, els adjectius es poden classificar en adjectius de dues terminacions i adjectius d’una sola terminació. Els de dues terminacions tenen quatre formes: masculí singular, femení singular, masculí plural i femení plural.


Adjectius de dues terminacions

verd, verda, verds, verdes
net, neta, nets, netes
savi, sàvia, savis, sàvies
brut, bruta, bruts, brutes

Sovint hi ha modificacions ortogràfiques (la c canvia per g, la t per d, la c per qu, la u per v, la l per l·l, leg per loga, o apareix una n intercalada:

groc, groga, grocs, grogues
menut, menuda, menuts, menudes
oblic, obliqua, oblics, obliqües
blau, blava, blaus, blaves
nul, nul·la, nuls, nul·les
homòleg, homòloga, homòlegs, homòlogues
sa, sana, sans, sanes

Els acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx formen el plural amb la terminació -os: grisos, dolços, fixos, baixos...

Els acabats en –sc, -st, -xt, -ig tenen doble forma del plural masculí: frescs o frescos, lleigs o lletjos...


Adjectius d’una terminació


Tenen dues formes: singular i plural.

Són els acabats en -ble, -al, -el, -il, -ar, -or, -ant, -ent, -a:

amable, amables
igual, iguals
fidel, fidels
difícil, difícils
escolar, escolars
anterior, anteriors
amargant, amargants
prudent, prudents
hipòcrita, hipòcrites

També n’hi ha alguns d’acabats en -e, tot i que la majoria dels acabats en -e són de dues terminacions i fan el femení en -a (negre, negra, negres, negres):

jove, joves

Aquests darrers solen coincidir amb adjectius d’una terminació en castellà, excepte en algun cas (pobre, pobra – dues en català i una en castellà); rude (una en cat. i dues en cast.).

Els adjectius acabats en -aç, -iç, -oç tenen una sola terminació en singular, però dues en plural: capaç, capaços, capaces...


Exercicis

1. Escriu el femení singular dels adjectius següents:

insigne
feliç
sòlid
blau
fresc
roig
prioritari
còmode
pobre
noble
lleig
ingenu

2. Digues quines són les formes del plural dels adjectius anteriors i distingeix-ne la masculina i la femenina, si escau.