12.4.10

La L·L

En català un bon nombre de paraules tenen la l·l (ela geminada), és a dir, el so de la ela repetit.
Com que moltes d'aquestes paraules de vegades no es pronuncien correctament, tenim problemes ortogràfics a l'hora d'escriure-les; per tant, és bo memoritzar-les i, en cas de dubre, consultar el diccionari.
Les paraules amb els derivats corresponents, més corrents són:

Paraules que comencen per:

al·l: al·leluia, al·lèrgia, al·lucinació...
col·l: col·laborar, col·lecció, col·lectiu...
il·l: il·limitat, il·luminar, il·lusió...

Paraules que acaben en:

el·la: aquarel·la, novel·la, passarel·la...
il·la: clorofil·la, til·la, tranquil·la...

I les paraules:
metàl·lic, pel·lícula, mil·lenari, mil·limetre, instal·lar...


La R i la RR

La lletra r representa dos sons diferents segons la posició en què apareix:

so simple: mare, pera, cara...
so múltiple: ram, ferro, arròs...

La r múltiple pot representar algun problema ortogràfic perquè es pot escriure de dues maneres:

S'escriu r:
A començament de paraula: res, roba, ric...
Darrere de consonant: conreu, honrat...

S'escriu rr:
Entre vocals: carro, esborrar, terra, córrer...

La R final

La r final de la majoria de paraules no es pronuncia, per la qual cosa és bo recordar les indicacions següents:

- Els infinitius s'escriuen amb r final (menjar, córrer, dividir), excepte els de la segona conjugació que acaben en -re: beure, vendre, veure, prendre, ploure...

- Les paraules acabades amb els sufixos de derivació -ar, -er, -or,----- -dor porten r final:
colomar, clauer, escalfor, mocador...

- S'escriuen amb r final les paraules que tenen r en una altra paraula de la mateixa família:

claror, clarejar................clar
segura, seguretat...........segurExercicis:

1.Omple els espais buits de les paraules següents amb la l o l·l, segons calgui:

1 col.....egi
2 re.....ació
3 pupi.....a
4 aquare.....a
5 para.....el
6 ce.....ebrar
7 cè.....ula
8 a.....egria
9 satè.....it
10 se.....ecció
11 ti.....a
12 mi.....ió
13 insta.....ció
14 sí.....aba
15 ita.....ià

2. Completa les paraules agudes següents afegint-hi una r o accentuant-ne la vocal:

1 aparado.....
2 po.....
3 fuste.....
4 fino.....
5 pomera.....
6 atencio.....
7 claro.....
8 enginye.....
9 perdre.....
10 bestia.....
11 aixi.....
12 ningu.....
13 tardo.....
14 encenedo.....
15 segu.....