19.4.10

Solucions dels exercicis:

1.Omple els espais buits de les paraules següents amb l o l·l, segons calgui:

1 col·legi 2 relació 3 pupil·la 4 aquarel·la 5 paral·lel 6 celebrar 7 cèl·lula 8 alegria 9 satèl·lit 10 selecció 11 til·la 12 milió 13 instal·lació 14 síl·laba 15 italià

2. Completa les paraules agudes següents afegint-hi una r o accentuant-ne la vocal:
1 aparador 2 por 3 fuster 4 finor 5 pomerar 6 atenció 7 claror 8 enginyer 9 perdré 10 bestiar 11 així 12 ningú 13 tardor 14 encenedor 15 segur


Verbs irregulars

Les conjugacions verbals

En català hi ha tres conjugacions: la dels verbs l'infinitiu dels quals acaba en AR (cantar, treballar...); la dels verbs l'infinitiu dels quals acaba en ER/RE (córrer, veure...); i la dels verbs que fan l'infinitiu acabat en IR (dormir, sortir, servir).
Cada una de les tres conjugacions presenta un cert nombre de verbs que no s'ajusten al model perquè tenen formes irregulars en la terminació, o perquè tenen diferents formes de lexema, diferents arrels verbals. Així un verb com Veure presenta diferents formes: veu-re, vis-t, vei-ent, veges... cada una de les quals indica una arrel diferent.


Principals irregularitats ortogràfiques

Primera conjugació:


Tots els verbs (exceptuant anar i estar) segueixen el model cantar. Per tant, són verbs regulars.

El verb anar té diverses arrels: vaig (vas, va...), vagi, aniré...
El verb estar presenta una iregularitat en la primera persona del present d'indicatiu: estic i en altres formes que s'hi relacionen: estigui, estigués...

El verb donar porta accent gràfic en algunes formes: dóna, dónes.

Escrivim una dièresi en determinades formes dels verbs acabats en vocal més ar: crear, estudiar, lloar, continuar:
estudiï, estudiïs, estudiïn

Es tracta de les formes pròpies del present de subjuntiu.

També cal anotar els canvis que s'operen en les terminacions dels lexemes d'alguns verbs en funció de la consonant que ve a continuació:

C _______ QU trenca / trenques

Ç _______ C caço /caces

QU _____ QÜ obliquo / obliqües

J ______ G penja /pengen

G ______ GU rego /reguen


Segona conjugació

La major part dels verbs que pertanyen a aquesta conjugació segueixen els models perdre o témer.
Però en aquest grup hi ha nombrosos verbs irregulars, entre els quals hi ha els verbs més utilitzats en català: els verbs haver, poder, saber, soler, valer, voler ... (i compostos).
Els verbs dir i dur, malgrat la terminació de l'infinitiu, pertanyen a la segona conjugació.

Els verbs viure i escriure fan el gerundi (i alguns temps que es construeixen amb la mateixa arrel) com si fossin de la tercera conjugació: vivint, escrivint, escrivís...

Alguns verbs d'aquesta conjugació canvien la vocal del lexema si aquest és àton: haver, jeure, néixer, fer, péixer i treure:
trec, però traguem, traurem...

Els verbs en què el lexema verbal acaba en c, s, x, g (i en el verb córrer i derivats) s'afegeix una e entre la s de terminació i el lexema perd-s torces, mereixes, corres...

Tercera conjugació:

Els verb de la tercera conjugació tenen dues formes: els que es conjuguen com servir, que incorporen la partícula -eix entre el lexema i la terminació en les tres persones del singular i en la tercera persona del plural (verbs incoatius), i els que es conjuguen com dormir (verbs purs).

Com a la segona conjugació, alguns verbs porten una e eufònica (perquè soni millor) a la segona persona del singular del present d'indicatiu, entre la s de la terminació i el lexema verbal, si aquest acaba en C /S/X/G: cuses...

Els verbs obrir, omplir i venir acaben en e a la tercera persona del present d'indicatiu i a la segona de l'imperatiu: obre, omple, vine.

Els verbs sortir, tossir, escopir, collir i cosir canvien la o per una u quan la sil·laba esdevé tònica: surto, sortiu.Exercicis:

1 Escriu la persona i el temps que t'indiquem dels verbs següents:

Ex.: Marxar: marxo marxem marxi marxant

1COMENÇAR ............... ................. ............... ......

2 ARRENCAR

3 LLIGAR

4 BUSCAR

5 REGAR

2 Completa les sèries següents:

1 EX.: MARXAR marxeu marxàveu marxareu marxaríeu marxéssiu

1TREURE ............... ................... ............... ........... .......

2DISTREURE

3 SABER

4 JEURE

5 NÉIXER