26.4.10

Solucions dels exercicis:

1 Escriu la persona i el temps que t'indiquem dels verbs següents:
Ex.: Marxar: marxo marxem marxi marxant
1 COMENÇAR: començo, comencem, comenci, començant.
2 ARRENCAR: arrenco, arrenquem, arrenqui, arrencant.
3 LLIGAR: lligo, lliguem, lligui, lligant.
4 BUSCAR: busco, busquem, busqui, buscant.
5 REGAR: rego, reguem, regui, regant.

2 Completa les sèries següents:
EX.: MARXAR marxeu marxàveu marxareu marxaríeu marxéssiu
1 TREURE: traieu, trèieu, traureu, trauríeu, traguéssiu.
2 DISTREURE: distraieu, distrèieu, distraureu, distrauríeu, distraguéssiu.
3 SABER: sabeu, sabíeu, sabreu, sabríeu, sabéssiu.
4 JEURE: jaieu, jèieu, jaureu, jauríeu, jaguéssiu.
5 NÉIXER: naixeu, naixíeu, naixereu, naixeríeu, naixéssiu o nasquéssiu.


El complement directe

És el complement que respon la pregunta "QUÈ més VERB". Complementa els verbs transitius, que el necessiten per tenir un significat complet:
El professor dóna les notes (Què dóna?)

Podem distingir el CD per un d'aquests criteris:

- No concorda amb el verb ( a diferència del subjecte)
- No podem suprimir-lo sense fer una substitució pronominal:
El cambrer va portar un plat de la casa.
El cambrer va portar-ne un.
- En moltes oracions es pot fer una transformació en passiva i comprovar que el complement directe passa a ser el subjecte:
La policia va detenir el lladre de l'ascensor.
El lladre de l'ascensor va ser detingut per la policia.

Igual que el cas del subjecte, el complement directe no s'uneix normalment amb el verb amb cap preposició. Una falta que se sol cometre en català és la d'unir el complement directe amb la preposició a, quan és un nom de persona o que indica persona: Busco (a) el Joan. La a com a lligam entre el verb i el complement directe només s'admet quan:
- El CD és un pronom tònic:
Us he vist a vosaltres.
-Davant els pronoms tothom , tots , totes i ningú :
Ahir us vaig mirar a tots.
- En oracions recíproques:
Es volien l'un a l'altre.
-En els casos en què l'expressió sigui poc precisa:
El València es classificarà si guanya a l'Arsenal.

Substitució pronominal del complement directe:

Els pronoms que poden substituir un complement directe són:
Primera persona: em, ens
Segona persona: et, us
Tercera persona: es, el, la, els, les, en, ho

EN és un pronom que substitueix els complements directes indeterminats: els que van introduïts sense article (ni demostratius, ni possessius); o van precedits per un quantitatiu:
L'Anna va comprar farina? Sí, en va comprar mig quilo ahir.

HO substitueix una oració o un pronom neutre: això, allò...
Qui t'ho ha dit?, això?


El complement indirecte

És el complement que respon a les preguntes "A qui?" o " Per a qui?" Fa referència al destinatari de l'acció del verb, o de l'acció del verb i el complement directe:
El poeta dedica el llibre al seu amic (a qui dedica el llibre?)

El complement indirecte duu una de les preposicions A, o PER A.
Ha deixat els llibres a la seva germana.
Ha comprat bombons per als convidats.

En regla general el complement indirecte va posposat al complement directe:
El jugador no volia concedir més entrevistes a la premsa.

Però pot passar que el verb no porti complement directe i es relacioni directament amb el verb:
Han trucat a la mare
Aquest fet passa especialment amb verbs com telefonar, escriure... en què interessa ressaltar sobretot els destinataris i el fet d'escriure o de telefonar i no tant el de quin missatge es transmet.

La substitució del complement indirecte

El complement indirecte és substituït per un d'aquests pronoms:
Primera persona: em, ens
Segona persona: et, us
Tercera persona: es, li, els

Cal recordar que el complement indirecte de tercera persona és LI (per al singular) i ELS ( per al plural). Per tant, no es fa distinció entre masculí i femení:
Dóna això a la Maria: Dóna-li això.
Dóna això al Pere: Dóna-li això.
Dóna els llapis als nois: Dóna'ls el llapis.
Dóna el llapis a les noies: Dóna'ls el llapis.


Exercicis

1- Completa les frases següents amb les preposicions que falten quan sigui necessari:

1- Hem buscat ----- la Maria per tota la casa.
2- Comprava ----- un munt de coses innecessàries ----- la seva neboda.
3- Vaig a veure ----- un client que viu a prop de casa.
4- La veïna ha saludat ----- una amiga que passava pel costat.
5- Truca ----- la senyora de la neteja.
6- La pel·lícula va divertir ----- els espectadors.
7- Vaig sentir com el cambrer deia ----- l'encarregat que havien d'atendre millor ----- els darrers clients.

2- Completa les frases següents amb la forma adequada del pronom feble:

1- Si busca un bon cotxe, aquí ----- trobarà.
2- Es pot fer això, si vostè ----- vol.
3- Aneu a sentir el conferenciant i escolteu ----- bé.
4- On ----- he sentida jo, aquesta frase?
5- Tenim amb nosaltres una persona que ----- vol preguntar una cosa, senyor Torres.